Am descoperit că azi in România mai este o singură familie care creşte viermi de mătase. Am inițiat un proiect de voluntariat pentru crearea unui “brand” unitar, contemporan, dar cu rădăcini în meşteşugul românesc, ca o întrețesere a mai multor arte... toate pentru excelenţă.
Vă invităm la introspecţie, vă invităm să salvăm ce mai e de salvat din ceea ce, cândva, era produs pe scară largă în România: Borangicul.

Trienala de arhitectură East – Centric Architecture, 20 octombrie 2013, ora 16:00, București, la Palatul Ştirbei, pe calea Victoriei, vă invităm să vizitaţi instalaţia care vorbeşte despre acest proiect multidisciplinar.
Trans(a) parenţesem meşteşug.


I discovered that there is just one remaining family in Romania that grows silkworms. We initiated a volunteer project to create a unitary "brand", contemporary but rooted in Romanian craft like art network .... All for excellence.
We invite you to insight, please save what is to be saved from what once was widely produced in Romania: cocoon silk.


Architecture Triennale East - Centric Architecture, October 20, 2013, at 4 PM, Bucharest, Ştirbei Palace on Calea Victoriei, please visit the facility that presents this multidisciplinary project.
Trans(a) parenţesem meşteşug.

Cristina

La Stoeneşti, judeţul Vâlcea, Cristina Niculescu luptă pentru ca românii să nu îşi uite tradiţia, portul, istoria.
"De la frunze la iie", după cum îşi descrie întrega activitate, totul se face manual.
Considerând a fi o datorie de suflet, ultima persoană din România care ţese borangic, are misiunea de a transmite generaţiilor viitoare acest meșteșug.
At Stoeneşti, Vâlcea, Cristina Niculescu struggles for Romanians not to forget their traditions, garb history.
"From leaves to blouse", as she describes the whole activity, everything is done manually.
Considering to be a debt of the soul, the last person in Romania who weaves silk, has the mission to convey this craft to the next generations.
Cristina Niculescu - meșteșugar țesător    Contact

Identitate Vizuală

Borangicul românesc este mai mult decât un “produs”, mai mult decât aparenţa unui “material“, el defineşte un mod de “a fi”, un mod natural de a percepe şi trăi viaţa în armonie şi echilibru, având “puterea”de a urzi clipă de clipă, rafinament, eleganţă şi bun gust. Prin frumusețea, transparența și “lumina“ sa, acesta deschide și încântă într-un mod sublim sufletul privitorului.

Mătasea naturală românească, un concept de viaţă!
Romanian cocoon silk is much more than a "product" beyond the appearance of a "material" it defines a way of ''being'', a natural way of perceiving and living life in harmony and balance, "power" to devise moment the moment, sophistication, elegance and good taste. The beauty, transparency and "light" to, it opens in a sublime delight the soul of the beholder.

Romanian natural silk, a concept of life!
Ciprian Cîrstulescu - designer    Contact

Arhitectură

Mesteşuguri, materiale naturale locale, fruste, lumină şi limite ..... totul compus într-un ambient natural lângă Buila – Parcul Naţional a cărui “cuşmă” ne-a inspirat. Apoi, nu i-am omis pe meşterii uitaţi care caută o respiraţie şi un motiv să recreeze noul ţesut din meşteşug viu.
Crafts, local natural materials, rough, light and limits ..... all made in a natural environment near Buila - Nature Reserve whose "cap" inspired us. Then we did not forget, omitted artisans looking for a breath and a reason to netting the new living tissue.
Marius Miclăuș - arhitect    Contact
Cornelia Miclăuş


Alexandra Garomfir


Paula Ivan


Roxana FlorescuAlex Cheregi


Zsolt Gondos


Şerban Ganea


Miodrag Stoianov

Film

Ţesătoria de la parter
„Ţesătoria de la parter” este un scurtmetraj documentar care explorează un fragment din viaţa doamnei Cristina Niculescu, una dintre foarte puţinele – dacă nu chiar singura – persoană care mai produce manual ţesătură din mătase naturală, adică borangic.
The weavery at the ground floor
„The weavery at the ground floor is a short film which investigates a fragment from Mrs. Cristina Niculescu’s life, one of the few – if not the only – person which still produces handmade fabric from natural silk (borangic).
Răzvan Marchiş - regizor    Contact    Film

Fashion

Am interpretat în borangic, fără citate directe, memoria unei frumuseţi pierdute în parte de lumea contemporană: frumuseţea originii tradiţionale, a identităţii, o frumuseţe însă nobilă, aproape renascentistă în care forma, materialul şi geometria compun sublimat, dar nu minimalist, o imagine spiritualizată.
We have interpreted in silk, without direct quotes, the memory of a beauty partially lost by the contemporary world : the beauty of the traditional origin, identity, however noble beauty, almost Renaissance in form, material and component geometry sublimated but not minimalist, a spiritualized image.
Alina Mărgulescu - fashion designer    Contact

Vin

Acest soi special de Sauvignon Blanc împărtăşeşte ce este mai bun din cele două lumi : tradiţia regiunii Drăgăşani şi modernitatea locului său de naştere, în inima domeniului de familie Avincis – Vila Dobruşa. Ca şi ‘BORANGIC’, soiul Sauvignon Blanc creat de noi este proaspăt şi mătăsos; uşor şi exotic. Culorile sale încântă prin nuanţele aurii, cu note de străluciri verzui.
This special Sauvignon Blanc shares the best of two worlds: the tradition of Drăgăşani’s wine region and the modernity of its place of birth, in the heart of Avincis – Vila Dobruşa family estate. As ‘BORANGIC’, our Sauvignon Blanc is fresh and silky; light and exotic. Its colours show bright light golden with some green bright gleam.
AVINCIS - Vila Dobrușa România    Contact

Structură

Simplă ca şi viaţa la ţară, structura se bazează pe două materiale posibil de realizat local – cărămidă şi lemn. Totul pe fundaţii din piatră aflată în cariera din apropiere. Bolţi ţesute şi lemn chertat – într-o interpretare contemporană, pentru relansarea meşteşugului pierdut.
Simple as country life, the structure is based on two local feasible materials - brick and wood. All on top of the rock foundations from the quarry nearby.All the foundations of rock in the quarry nearby. Netting vaults and spliced wood – in a contemporary interpretation, for lost craft revival.
Cornel Farcaș - inginer    Contact

Foto

Am fotografiat borangicul decontextualizat şi abstract. M-a interesat modul în care textura, transparenţa, raportul cu lumina, cromatica şi geometria decupajelor în momentul în care acesta devine creaţie de modă, interacţionează în imagine şi depăşind stricta imagine optică, transmit fragmente ale unei experienţe interioare generată de prezenţa materialului.
I photographed floss silk decontextualized and abstract. I was interested in how the texture, transparency, light, color and geometry of the clippings when it is transformed into creative fashion, and exceeding the strict interaction with an optical image, transmitting fragments of insights generated by this material.
Andrei Mărgulescu - arhitect și fotograf    Contact

Parfum

BORANGIC - Primul parfum românesc, o broderie olfactivă, este un poem la graniţa dintre diafan şi splendoarea bizantină. Borangic trans-parfum stă sub semnul metamorfozei, “ţeşând cu recile-i scântei o mreajă de văpaie”. Între transparenţă şi fum, între abur suav şi sevă cristalizată, această aqua angelica mi-a fost inspirată de portretul Reginei Elisabeta, de o plantă rară din Ardeal şi de un loc din Cheile Nerei unde miresmele se îngemănează pe aripi de vânt ca într-o ţesătură de borangic.
BORANGIC - first Romanian fragrance, olfactory embroidery is a poem on the border between ethereal and Byzantine splendor. Trans-scented silk stand metamorphosis into "the cold-weaving a net of flames and sparks."
Between transparency and smoke, steam between suave and crystallized sap this aqua angelica I was inspired by the portrait of Queen Elizabeth, a rare plant in Transylvania and a place near the Nera river, where scents intertwine on the wings of the wind as a netting silk.
Octavian Sever Coifan - parfumier    Contact